Izvještaji o realizaciji PR

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2013. GODINE

 

25.03.2013 15:36
Slika
 
Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2013. godinu utvrđeni su najaktuelniji zadaci na planu:
 • normativne djelatnosti i
 • analitičko-informativne djelatnosti.

 

            U periodu januar – decembar 2013. godine održano je 24 sjednica, od kojih:

- 9 regulatornih sjednica

- 13 sjednica hitnog karaktera

- 2 svečane sjednice:

 • u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH
 • u povodu 25. novembra – Dana državnosti BiH

 

 

            U pripremama sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posebno treba istaknuti rad radnih tijela Skupštine, s obzirom da su dali svoj doprinos u pripremi materijala koji su bili predmet razmatranja Skupštine. 

 

 

Za analizirajući period, radna tijela Skupštine održala su 150 sjednica, i to:

 

1. Zakonodavno-pravna                                                                                   16 sjednica

2. Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku                                15 sjednica

3. Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade                                           12 sjednica

4. Komisija za poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša                                 15 sjednica

5. Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku                                                17 sjednica

6. Administrativna komisija                                                                                15 sjednica

7. Komisija za ustavna pitanja                                                                                 9 sjednica

8. Komisija za borbu protiv korupcije                                                                   17 sjednica

9. Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode                                11 sjednica

10. Komisija za jednakopravnost spolova                                                           13 sjednica

11. Komisija za izbor i imenovanja                                                                       12 sjednica

 

Služba Skupštine, u periodu od 1.1.2013. do 31.12.2013. godine, izdala je 19 brojeva "Službenih novina Tuzlanskog kantona".

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona održao je 34 sjednice.

 

            Na 9 regulatorno radnih i 13 sjednice hitnog karaktera Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrano je 134 tačaka dnevnog reda (u prosjeku po sjednici 6,09 tačaka dnevnog reda), na kojima je doneseno:

 

 

 

 

- 32 zakona:

 1. Budžet TK za 2013. godinu
 2. Zakon o izvršenju Budžeta TK za 2013. godinu
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju
 7. Zakon o izmjenama Zakona o osnivanju Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
 9. Zakon o izmjenama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
 10. Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu
 11. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. Godinu
 12. Zakon o dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž "Konjuh"
 13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama
 14. Zakon o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona
 15. Zakon o izmjenama Zakona o sportu
 16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu Tuzlanskog kantona
 17. Zakon o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona
 18. Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu
 19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta za 2013. godinu
 20. Zakon o osnivanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog
 21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
 22. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi
 23. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
 24. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 25. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
 26. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području TK
 27. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
 28. Nacrt Zakona o turističkoj djelatnosti
 29. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihove obitelji
 30. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći
 31. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača prema RO Zavod za zdravstvenu zaštitu
 32. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu
 33. Nacrt Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu

 

            - 39 odluka:

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2013. Godinu
 2. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2014. godinu
 3. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje TK za 2014. godinu
 4. Odluka o davanju saglasnosti na Podsporazum o kreditu između Vlade Tuzlanskog kantona i općine Čelić
 5. Odluka o davanju saglasnosti na Podsporazum o donaciji između Vlade Tuzlanskog kantona i općine Čelić
 6. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 7. Odluka o razrješenju Bajazita Jašarevića sa funkcije zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona
 8. Odluka o potvrđivanju kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona
 9. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća i naknada funkcionera koje bira ili imenuje Skupština Tuzlanskog kantona i naknada za vršenje funkcije poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona
 10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju kredita DD Rudnik soli „Tušanj“, Tuzla
 11. (Odluka o smjeni Vlade TK, Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine TK, Odluka o smjeni predsjednika Skupštine TK) – pokrenut vitalni nacionalni interes
 12. Odluka o dopuni Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona
 13. Odluka o pokretanju istrage od strane Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine TK
 14. (Odluka o izglasavanju nepovjerenja Vladi TK) – pokrenut vitalni nacionalni interes
 15. Odluka za smjenu ministra unutrašnjih poslova u Vladi Tuzlanskog kantona
 16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.3.2013. godine
 17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom finansiranju TK za period 1.1.-31.3.2013. godine
 18. Odluka za smjenu ministara u Vladi Tuzlanskog kantona
 19. Odluka za smjenu premijera Tuzlanskog kantona
 20. Odluka o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.4.-30.4.2013. godine.
 21. Odluka o izvršenju Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.4.-30.4.2013. godine
 22. Odluka o razrješenju Alise Bijedić sa funkcije ministra finansija u Vladi Tuzlanskog kantona
 23. Odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona
 24. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 25. Odluka o izmjenama Odluke o prihvatanju zaduženja Tuzlanskog kantona radi sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdjevanja općine Čelić
 26. Odluka o davanju saglasnosti na Aneks Podsporazuma o kreditu između Vlade Tuzlanskog kantona i Općine Čelić
 27. Odluka o davanju saglasnosti na Aneks Podsporazuma o donaciji između Vlade Tuzlanskog kantona i Općine Čelić
 28. Odluka o izmjeni Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona
 29. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom zdravstvenom ustanovom UKC Tuzla
 30. Odluka o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Tuzlanskog kantona
 31. Odluka o davanju saglasnosti na Statut JZU Univerzitetsko- klinička bolnica Tuzla
 32. Odluke o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine TK
 33. Odluka o razrješenju člana Nezavisnog odbora
 34. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona
 35. Odluka o potvrđivanju smjene ministara u Vladi Tuzlanskog kantona
 36. Odluka o potvrđivanju imenovanja ministara u Vladi Tuzlanskog kantona
 37. Odluke o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona (nije usvojeno)
 38. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
 39. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

 

 • 3 plana
 1. Prostorni plan posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za period od - 2030. godine
 2. Plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona
 3. Akcioni plan za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom razdvajanja u F BiH 2006-2016. za Tuzlanski kanton za period 2013-2014. godina

 

 • 1 program
 1. Nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2013. do 2017. godine

 

 • 1 strategija
 1. Osnova Strategije razvoja regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u periodu od 2013. do 2023. godine

 

Na sjednicama Skupštine Tuzlanskog kantona, u periodu januar – decembar 2013. godine, doneseno je i:

 

          -  88 zaključaka

(pregled zaključaka nalazi se u prilogu Informacije)

 

A razmatrani su i sljedeći dokumenti:

 

 • 43 dokumenta analitičko – informativnog karaktera

 

Izvještaji

 

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2012. godine sa Izvještajem o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2012. godine
 2. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
 3. Izvještaj o radu JU Disciplinski centar za maloljetnike za 2012. godinu
 4. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2012. godinu (nije usvojen – usvojen samo Izvještaj Nadzornog odbora)
 5. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini
 6. Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
 7. Izvještaj o radu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2012. godinu
 8. Izvještaj o radu i izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2012. Godinu
 9. Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
 10. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2012. godinu (nije usvojen)
 11. Izvještaj o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 1.1. do 31.12.2012. godine sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.  za period 1.1. do 31.12.2012. godine
 12. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1. do 31.12.2012. godine
 13. Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 30.6.2013. godine
 14. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa osvrtom o aktivnostima Vlade Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.3.2013. godine
 15. Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2012. godinu (nije usvojen)
 16. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla za 2012. godinu
 17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2012. godinu (nje usvojen)
 18. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 1.1.2012. do 12.2012 godine
 19. Konačni izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa Programom mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija FBiH
 20. Izvještaj o finansijskom poslovanju i radu JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh" u 2012. Godini
 21. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2012. godine
 22. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar-juni godine

Realizacija u toku (razmatrano u okviru Analize stanja privrede)

 1. Izvještaj o realizaciji i efektima novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012. godinu

 

Informacije

 1. Informacija o rezultatima deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini
 2. Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu za 2012. godinu
 3. Informacija o monitoringu stanja stijenskog masiva na Tuzlanskom ležištu kamene soli
 4. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2012. godinu
 5. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2012/2013. godini
 6. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
 7. Informacija o provođenju Krivičnog zakona u Tuzlanskom kantonu i radu Tužilaštva za period 1.1. - 31.12.2012. godine
 8. Informacija o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova za 2012. godinu
 9. Informacija o zapošljavanju osoba sa visokom stručnom spremom koje odrađuju pripravnički staž na Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na osobe koje angažuju centri za socijalni rad
 10. Informacija o stanju turističko – ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini
 11. Informacija o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2012. godini sa Informacijom o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu općina na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini
 12. Informacija i prijedlog mjera Kantonalne uprave civilne zaštite za ubrzanje poslova deminiranja na području Tuzlanskog kantona

Realizacija u toku (razmatrano u okviru Analize stanja privrede)

 1. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava za period I-XII 2012. godine iz oblasti industrije, energetike i rudarstva
 2. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu i pravci razvoja
 3. Informacija o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona
 4. Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2012. godini
 5. Informacija o efektima ulaganja finansijskih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona u povratak na području RS i Tuzlanskog kantona za period od 2005. do 2011. godine, sa posebnim osvrtom na 2011. godinu.

 

Analize

 1. Analiza porodičnog, institucionalnog i drugih oblika smještaja djece bez roditeljskog staranja
 2. Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2012. godini
 3. Analiza stanja ljudskih prava na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini

 


 

Realizacija Programa rada Skupštine TK

 

            Programom Skupštine TK za period januar – decembar 2013. planirano je donošenje 31 propisa, od čega je realizovano 19 (61,%) (doneseno je 16 zakona i 3 odluke).

            Osim toga, doneseno je 17 zakona i 36 odluka koje nisu planirani Programom Skupštine za ovaj period rada.

            Planirano je donošenje 3 strategije, 6 planova i 1 program, od čega je realizovana 1 strategija, 3 plana i 1 program.

            Programom Skupštine TK za period januar - decembar 2013. planirano je razmatranje 34 dokumenata analitičko-informativnog sadržaja, realizovano je - 32 (94%), od čega 3 dokumenta nije usvojeno.

Takođe je razmatrano 9 akata koji nisu bili planirani Programom Skupštine Tuzlanskog kantona za navedeni period.

 

Od neusvojenih zakona u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta je 4 (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu ); 2 su u nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata, Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade);  1 je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticajima u poljoprivredi), 2 su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova (Zakon o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, Zakon o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona); 1 Ministarstva pravosuđa i uprave (Zakon o službenicima i namještenicima u Tuzlanskom kantonu); i 1 Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom TK – skinut s dnevnog reda 52. sjednice)

 

Ostali dokumenti koji nisu usvojeni u planiranom roku:

 • Strategija razvoja sporta u TK (MONKS)
 • Elaborat o organizacionom umrežavanju ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK (MONKS)
 • Kantonalni plan zaštite okoliša (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)
 • Kantonalni plan upravljanja otpadom TK 2013-2018. (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica
 • Plan Tuzlanskog kantona za borbu protiv korupciju
 • Akcioni plan za mlade Tuzlanskog kantona za period 2013-2014.
 • Osnove strategije razvoja turizma na području TK (Min. trgovine, turizma i saobraćaja)

 

 U vezi realizacije Programa rada dostavljene su informacije od strane pojedinih ministarstava u kojima su navedeni razlozi za neizvršavanje programskih aktivnosti:

 • Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, u dopisu broj 02-02-630-19/12 od 12.2.2013. godine, navodi da je za sticanje uslova za sačinjavanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina bilo nužno donošenje izmjena i dopuna niza zakona, kao što su: Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o vodama, Zakon o zemljišnim knjigama FBiH, Zakon o premjeru i katastru zemljišta, i brojnih dugih. Kako i pored obećanja relevantnih subjekata do izmjene važećih propisa nije došlo, još uvijek nisu ispunjeni uslovi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina;
 • Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, u dopisu broj 02-02-630-56/12 od 23.10.2013. godine, navodi da je prolongiralo donošenje Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada iz dva razloga. Prvi je nedostatak finansijskih sredstava u budžetu, a Zakon bi uzrokovao potraživanja koja bi bilo teško ili nemoguće ispoštovati. Drugi razlog je nedonošenje Zakona o stvarnim pravima čije odredbe utiču i na odrebe Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, te je procijenjeno da nedonošenje Zakona neće imati nikakvog negativnog uticaja i da je svsishodnije sačekati bolji trenutak za donošenje ovo zakona.

Kantonalni plan zaštite okoliša nije donesen zbog nedostatka sredstava u Budžetu TK za ove namjene, koji je rezultirao odlaganjem donošenja Programa raspodjele namjenskih sredstava. Po donošenju navedenog programa, započet će procedura izrade i donošenja Kantonalnog plana zaštite okoliša TK 2012-2018. godina.

 • Ministarstvo unutrašnjih poslova, u svom dopisu broj 02-02-630-58/12 od 25.10.2013., izvještava Skupštinu da su aktivnosti oko donošenja Zakona o unutrašnjim poslovima TK privremeno obustavljene nakon usaglašenog stava Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kao i aktivnosti vezane za donošenje Zakona o policijskim službenicima zbog jedinstvenog stava agencija za provođenje zakona.
 • Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, u dopisu broj 02-02-630-61/11 od 4.11.2013. godine, obavještava da je do kašnjenja u izradi strateškog dokumenta „Osnovi strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona“ došlo zbog otkazivanja saradnje konsultanata sa kojima se počelo raditi na ovom dokumentu, ali su trenutno aktivnosti a njegovoj izradi intenzivirane kao bi što je moguće više skratili vrijeme kašnjenja.

 

 

U realizaciji Programa rada, Skupština Tuzlanskog kantona je ostvarila visok stepen saradnje sa:

- predstavnicima sredstava javnog informisanja, koji su redovno pratili rad i izvještavali o svim aktivnostima Skupštine i njenih radnih tijela,

- ombudsmanima/ombudsmenima Bosne i Hercegovine,

- nevladinom organizacijom Centar civilnih inicijativa Tuzla koja je kontinuirano obavještavala civilne strukture i građane o svim aktivnostima Skupštine Tuzlanskog kantona i radnih tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.

            - takođe, visok stepen saradnje je nastavljen sa međunarodnim organizacijama koje imaju sjedište u Tuzli.

 

 

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Slađan Ilić

Tuzla, 25.12.2013. godine

0 0