Pozivi

Saziv 35. sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

23.10.2017 08:56
koja će se održati u petak, 27.10.2017. godine, sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-517-1/17
Tuzla, 20.10.2017.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije
S A Z I V A
trideset petu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u petak, 27.10.2017. godine, sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:


1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje nacrta Zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u
poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje prijedloga Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela
slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine sa Odlukom o provođenju Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine
4. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Mehmed Bajrektarević, v.r.
0 0