Pozivi

Saziv 28. sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

31.10.2017 10:57
koja će se održati u petak. 3.11.2017. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-538-1/17
Tuzla, 26.10.2017.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
dvadeset osmu sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak. 2.11.2017. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu u dijelu koji se
odnosi na rad, zdravstvo i socijalnu politiku
2. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Mirsad Selimović,v.r.
0 0