Pozivi

Saziv 29. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona

 

23.10.2017 08:50
koja će se održati u četvrtak, 26.10.2017. godine, sa početkom u 13,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-520-1/17
Tuzla, 20.10.2017.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

dvadeset devetu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 26.10.2017. godine, sa početkom u 13,30 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Inicijative za donošenje Zakona o pravima žrtava torture
2. Tekuća pitanjaPredsjednik
Komisije za jednakopravnost spolova

Jasmin Rahimić, v.r.
0 0