Pozivi

Saziv 3. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

11.02.2019 15:45
Slika
koja će se održati u četvrtak 21.2.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali BKC Tuzla


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-64-1/19
Tuzla, 11.2.2019.g.


Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18),


S a z i v a

treću sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u četvrtak, 21.2.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedećiD n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
2. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2019. godinu


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić
0 0