Pozivi

Saziv 33. sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona

 

23.10.2017 08:53
koja će se održati u petak, 27.10.2017. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu,
šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-516-1/17
Tuzla, 20.10.2017.g.


Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
trideset treću sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 27.10.2017. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u
poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela
slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine sa Odlukom o provođenju Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine
3. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije

Suad Salibašić, v.r.
0 0