Pozivi

Saziv 36. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

31.10.2017 10:54
koja će se održati u četvrtak 2.11.2017. godine, sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-536-1/17
Tuzla, 26.10.2017.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije
S A Z I V A
trideset šestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u četvrtak 2.11.2017. godine, sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:


1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
2. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018.
godinu
3. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Mehmed Bajrektarević, v.r.
0 0