Pozivi

Saziv 37. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

22.11.2017 08:51
koja će se održati u srijedu, 29.11.2017. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-578-1/17
Tuzla, 20.11.2017.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije
S A Z I V A
trideset sedmu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u srijedu, 29.11.2017. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom
obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-14-24902-2/17 od 14.11.2017. godine (u vezi kreditnog zaduženja Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona)
3. Razmatranje prijedloga Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona – predlagač poslanik Fuad Hadžimehmedović
4. Razmatranje Informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2016. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period
5. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Mehmed Bajrektarević, v.r.
.
0 0