Pozivi

Saziv 38. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

20.12.2017 12:52
koja će se održati u srijedu, 27.12.2017. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-639-1/17
Tuzla, 19.12.2017.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije
S A Z I V A
trideset osmu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u srijedu, 27.12.2017. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018.
godinu
3. Razmatranje prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu
4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju
5. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne
ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
8. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Mehmed Bajrektarević, v.r.
0 0