Pozivi

Saziv 39. sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

 

31.10.2017 10:52
koja će se održati u četvrtak, 2.11.2017. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-535-1/17
Tuzla, 26.10.2017.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
trideset devetu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 2.11.2017. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na obrazovanje, kulturu, sport i mlade
2. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0