Pozivi

Saziv 4. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u srijedu, 27.3.2019. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

19.03.2019 13:34
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-117-1/19
Tuzla, 19.3.2019.g.


Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18),


S a z i v a

četvrtu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu, 27.3.2019. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedećiD n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić
0 0