Pozivi

Saziv 41. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

22.11.2017 08:50
koja će se održati u utorak, 28.11.2017. godine, sa početkom u 8,00 sati, u prostorijama Skupštine TK
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-577-2/17
Tuzla, 21.11.2017.g.Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A
četrdeset prvu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u utorak, 28.11.2017. godine, sa početkom u 8,00 sati, u prostorijama Skupštine TK


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji
2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava
iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona
broj: 02/1-14-24902-2/17 od 14.11.2017. godine (u vezi kreditnog zaduženja Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona)
4. Razmatranje prijedloga Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja
pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona
5. Upoznavanje sa:
a) Mišljenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vezi zahtjeva Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli za tumačenja člana 150. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine TK” br: 7/16, 10/16 i 5/17) i
b) Zaključkom Vlade u vezi zahtjeva Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli za tumačenja člana 150. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje zahtjeva Senaida Salihovića za autentično tumačenje člana 71. Zakona o
visokom obrazovanju TK (“Službene novine TK” br: 7/16, 10/16 i 5/17)
7. Razmatranje zahtjeva JU Srednja Medicinska škola Tuzla za autentično tumačenje člana 104.
Stav (4), a u vezi sa stavom (5) istog člana Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
8. Upoznavanje sa primjedbama Saveza udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona
na nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i nacrt Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
9. Tekuća pitanja
Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0