Pozivi

Saziv 43. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

31.10.2017 11:00
koja će se održati u ponedjeljak, 6.11.2017. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-533-1/17
Tuzla, 26.10.2017. g.


Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15),S a z i v a m

četrdeset treću sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak, 6.11.2017. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u TuzliZa sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
2. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić
0 0