Pozivi

Saziv 45. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak, 29.12.2017. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

20.12.2017 12:54
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-636-1/17
Tuzla, 19.12.2017. g.

Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15),


S a z i v a m

četrdeset petu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u petak, 29.12.2017. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu
4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
5. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana lokaliteta dijela naselja Brateljevići
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
10. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, radi davanja mišljenja Skupštine Tuzlanskog kantona
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić
0 0