Pozivi

Saziv 5. sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak, 20.12.2019. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

17.12.2019 08:39
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-542-1/19
Tuzla, 13.12.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

petu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak 20.12.2019. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na obrazovanje, kulturu, sport i mlade
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
3. Razmatranje anonimne predstavke protiv direktora JU Srednja Medicinska škola
Tuzla, Avdić Mirnesa
4. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0