Pozivi

Saziv 5. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u ponedjeljak, 8.4.2019. godine sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine TK

29.03.2019 12:17
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-133-1/19
Tuzla, 28.3.2019.g.


Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18),


S a z i v a

petu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak, 8.4.2019. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, broj: 05-0511-1-71-2/19 od 25.3.2019. godine
3. Razmatranje prijedlog i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2019. godinu


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić
0 0