Pozivi

Saziv 50. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

05.09.2018 09:14
Slika
koja će se održati u četvrtak 6.9.2018. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine TK
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-429-1/18
Tuzla, 3.9.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
pedesetu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u četvrtak 6.9.2018. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i
obrazovanju
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju
i odgoju
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim
službenicima Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim
poslovima Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog
kantona
6. Razmatranje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom
kantonu
7. Upoznavanje sa Mišljenjem Ministarstva za kulturu, sport i mlade u vezi sa zahtjevom JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za autentično tumačenje člana 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/00 i 1/12) i Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona
8. Razmatranje Zahtjeva Kantonalnog poreznog ureda Tuzla za davanje autentičnog tumačenja člana 11. stav (2) Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 14/09, 3/10, 4/10 i 8/14), i upoznavanje sa Mišljenjem Ministarstva finansija u vezi sa navedenim zahtjevom
9. Razmatranje Zahtjeva Općinskog suda Tuzla za davanjem autentičnog tumačenja člana 11. Zakona o sudskim taksama – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 4/16 i
10/18)
10. Razmatranje Upita Općinskog vijeća Srebrenik u vezi sa primjenom propisa za imenovanje punomoćnika državnog kapitala u javnim preduzećima
11. Upoznavanje sa izjašnjenjem Grada Tuzla u vezi predstavke Denisa Memića iz Tuzle
12. Tekuća pitanja


Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0