Pozivi

Saziv 51. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

18.04.2018 12:49
Slika
koja će se održati u četvrtak, 26.4.2018. godine, nakon završetka nastavka 50 sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-225-1/18
Tuzla, 17.4.2018. g.

Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18),

S a z i v a

pedeset prvu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u četvrtak, 26.4.2018. godine, nakon završetka nastavka 50 sjednice Skupštine
Tuzlanskog kantona u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje Izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
8. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2017. godine
10. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2017. godinu
11. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2017. godinu
12. Razmatranje Izvještaja o reviziji učinka na temu „Upravljanje tekućom rezervom u javnom sektoru u Federaciji BiH“ za period 2011.-2014. godina i Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u upravljanju tekućom rezervom u Tuzlanskom kantonu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH
13. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture u 2017. godini
14. Razmatranje prednacrta federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, radi davanja mišljenja Skupštine Tuzlanskog kantona
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić
0 0