Pozivi

Saziv 6. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

koja će se održati u petak 20.12.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

17.12.2019 08:25
Slika
 B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-538-1/19
Tuzla, 13.12.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

šestu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u petak, 20.12.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
4. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 1.1. do 31.3.2020. godine
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
7. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko-klinička bolnica Tuzla
8. Upoznavanje sa Mišljenjem Ministarstva pravosuđa i uprave u vezi zahtjeva sekretara organa uprave grada Živinice za tumačenja člana 14. Zakona o pravobranilaštvu
9. Tekuća pitanja


Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0