Pozivi

Saziv 7. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

koja će se održati u subotu, 20.9.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

19.07.2019 10:56
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-258-2/19
Tuzla, 19.7.2019.g.

Na osnovu člana 55. a u vezi sa članom 53. stav 2. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), na prijedlog 1/3 poslanika (12 poslanika) u Skupštini Tuzlanskog kantona, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

sedmu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u subotu 20.7.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u maloj sali Bosanskog kulturnog centra TK u TuzliZa sjednicu predlažem sljedećiD n e v n i r e d:

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0