Pozivi

Saziv 29. sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

22.11.2017 08:57
koja će se održati u utorak, 28.11.2017. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-579-1/17
Tuzla, 20.11.2017.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
dvadeset devetu sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 28.11.2017. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom
obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica
2. Razmatranje prijedloga Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona – predlagač poslanik Fuad Hadžimehmedović
3. Upoznavanje sa prijedlogom JZU Opća bolnica Dr. „Mustafa Beganović“
Gračanica o poslovnoj saradnji
4. Upoznavanje sa Informacijom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi predstavke Hamida Subašića „Prijava zloupotrebe radničkih prava i rukovođenja JZU DZ Kalesija
5. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Mirsad Selimović,v.r.
0 0