Pozivi

Saziv osamnaestu sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona

 

21.06.2017 13:34
koja će se održati u petak, 30.6.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

 D n e v n i  r e d:

 Razmatranje predstavke Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Lukavac

  1. a) Upoznavanje sa informacijom Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline u vezi predstavke Srpskog građanskog vijeća, Pokret za ravnopravnost u Tuzlanskom kantonu
  2. b) Upoznavanje sa informacijom Službe za inspekcijske poslove, Inspektorat urbanističko-građevinske-ugostiteljske i putne djelatnosti u vezi predstavke Srpskog građanskog vijeća, Pokret za ravnopravnost u Tuzlanskom kantonu
  3. c) Upoznavanje sa obavijesti MUP-a TK u vezi predstavke Srpskog građanskog vijeća, Pokret za ravnopravnost u Tuzlanskom kantonu
  4. Upoznavanje sa informacijom Ministarstva pravosuđa i uprave TK u vezi predstavke Zlate Pirić i Amele Pirić Avdibašić
  5. Upoznavanje sa Informacijom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vezi predstavke Avdibegović Ernade iz Kladnja
  6. 5. Tekuća pitanja

  
Predsjednik

Komisije za pravdu, ljudska prava i

građanske slobode

Slađan Ilić, v.r.

0 0