Pozivi

Saziv 19. sjednice Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

 

27.10.2017 14:23
koja će se održati u utorak 31.10.2017. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

 B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

- Federacija Bosne i Hercegovine -

T U Z L A N S K I   K A N T O N

            S k u p š t i n a

- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske

slobode Skupštine Tuzlanskog kantona  -

Broj: 02-02-534-1/17

Tuzla, 26.10.2017.g.

 

 

Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

 

S A Z I V A
devetnaestu sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,
koja će se održati u utorak 31.10.2017. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

 

  1. Razmatranje predstavke Alić Emke iz Dobošnice
  2. Tekuća pitanja

 

 Predsjednik
Komisije za pravdu, ljudska prava i
građanske slobode
Slađan Ilić, v.r.
0 0