Pozivi

Saziv 27. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak 20.7.2017. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

17.07.2017 08:28
 

Za sjednicu predlaže sljedeći

 D n e v n i  r e d:

 

  1. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom - radi davanja mišljenja
  2. Upoznavanje sa zaključcima sa okruglog stola u organizaciji „Zemlja djece“ na temu naknada za majke porodilje – “Porodiljske naknade” prijedlozi i rješenja
  3. Upoznavanje sa izjašnjenjem Vlade FBiH povodom iniciajtive u vezi sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom
  4. Razmatranje zahtjeva Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla
  5. Tekuća pitanja

           

Predsjednik

Komisije za jednakopravnost spolova

Jasmin Rahimić, v.r.

0 0