Pozivi

Saziv 30. sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

20.12.2017 12:53
koja će se održati u srijedu, 27.12.2017. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-635-1/17
Tuzla, 19.12.2017.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
tridesetu sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 27.12.2017. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu u dijelu koji se
odnosi na rad, zdravstvo i socijalnu politiku
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne
ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
4. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Mirsad Selimović,v.r.
0 0