Pozivi

Saziv 35. sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

18.07.2018 15:26
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 30.7.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-382-1/18
Tuzla, 18.7.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
trideset petu sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 30.7.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u
Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2017. godinu
2. Razmatranje Analize stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera
3. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i
indikatori zdravlja u 2017. godini
4. Upoznavanje sa izjašnjenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH
u vezi dopisa JZU Dom zdravlja Živinice kojim se traži postupanje u vezi pružanja usluga dijalize za potrebe dijaliznih bolesnika sa područja općina Živinice, Banovići i Kladanj
5. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije

Mirsad Selimović,v.r.
0 0