Pozivi

Saziv 36. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

18.04.2018 12:27
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 23.4.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-231-1/18
Tuzla, 17.4.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

trideset šestu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 23.4.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prednacrta federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, radi davanja mišljenja Skupštine Tuzlanskog kantona
2. Tekuća pitanja


Predsjednik
Komisije za jednakopravnost spolova
Jasmin Rahimić, v.r.
0 0