Pozivi

Saziv 4. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

16.01.2020 15:42
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-31-1/20
Tuzla, 16.012020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A

četvrtu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 21.01.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Specijalnog izvještaja o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u Bosni i
Hercegovini, dostavljenog od Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
2. Razmatranje nacrta Federalnog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
3. Upoznavanje sa informacijom Ministarstva pravosuđa i uprave TK o provođenju
odredbi Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina TK
4. Tekuća pitanja (urgencija za dostavu podataka o predsjednicima i članovima
radinh tijela gradskih/općinskih vijeća)
Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0