Pozivi

Saziv 42. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

23.10.2017 08:59
koja će se održati u ponedjeljak, 30.10.2017. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-514-1/17
Tuzla, 20.10.2017. g.

Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15),


S a z i v a m

četrdeset drugu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak, 30.10.2017. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu
4. Razmatranje nacrta Zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine sa Odlukom o provođenju Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju člana Nezavisnog odbora
7. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2016. godini
8. Razmatranje Informacije o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2016. godinu
9. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, radi davanja mišljenja Skupštine Tuzlanskog kantona


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić, v.r.
0 0