Pozivi

Saziv 45. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

18.07.2018 15:25
Slika
koja će se održati u petak 27.7.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-381-1/18
Tuzla, 18.7.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

četrdeset petu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u petak 27.7.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje Izvještaja o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja
Tuzlanskog kantona 2016. – 2020. godina za 2017. godinu
3. Razmatranje Informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period
4. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Mehmed Bajrektarević, v.r.
0 0