Pozivi

saziv 45. sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

18.04.2018 12:28
Slika
koja će se održati u utorak, 24.4.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

- Federacija Bosne i Hercegovine -

T U Z L A N S K I  K A N T O N

              S k u p š t i n a

- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport

i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -

Broj: 02-02-230-1/18

Tuzla, 17.4.2018.g.

 

 

            Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

 

S A Z I V A

 

četrdeset petu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 24.4.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

 

  1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom

odgoju i obrazovanju

  1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju

inostranih obrazovnih isprava

  1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2017. godinu
  2. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture u 2017. godini
  3. Upoznavanje sa izjašnjenjem dekana RGGF-a u vezi zahtjeva Udruženja studenata

Rudarsko-geološko-građevisnkog fakulteta Tuzla za postupanje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona

  1. Tekuća pitanja

 

           

Predsjednik Komisije

Midhat Čaušević, v.r.

0 0