Pozivi

Saziv 56. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

18.07.2018 15:29
Slika
koja će se održati u utorak, 31.7.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-378-1/18
Tuzla, 18.7.2018. g.


Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18),


S a z i v a

pedeset šestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u utorak, 31.7.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje nacrta Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja „Povelja Tuzlanskog kantona“
4. Razmatranje Izvještaja o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2017. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2017. godine
6. Razmatranje Informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2017. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period
7. Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2017. godinu
8. Razmatranje Analize stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera
9. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2017. godini
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi zahtjeva za autentično tumačenje Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 11/14 i 4/18)
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić
0 0