Rukovodstvo

RUKOVODSTVO SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
Slika


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

SENAD ALIĆ

Senad Alić je rođen 10.7.1967. godine u Sapni. Nakon završene osnovne škole u Sapni i srednje u Zvorniku, 1998. godine diplomira na Fakultetu za tjelesni i zdravstveni odgoj na Univerzitetu u Tuzli, a zvanje diplomiranog ekonomiste stiče 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Banja Luka.
Oženjen, otac dvoje djece.
Aktivni je učesnik rata 1992.-1995. kao član Patriotske lige i komandant 3. bataljona u 206. brigadi. Tokom rata bio je dva puta ranjavan.
Od 1998 do 2000. godine direktor je preduzeća Agroprom d.o.o. Sapna
Od 2000. do 2006. zamjenik je direktora firme Rubus d.o.o. Sapna
Od 2006. profesionalni je poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona
Od 1998. do 2006. godine je ispred Stranke demokratske akcije izabran za općinskog vijećnika u Sapni, gdje je bio i predsjednik Kluba vijećnika SDA.
Na opštim izborima 2006., 2010. i 2014. biran je za poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona, gdje je od 2010.do 2014. bio predsjednik Kluba poslanika SDA.
2014. godine imenovan je na funkciju predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona.
Od 2011. godine predsjednik je opštinskog odbora Stranke demokratke akcije Sapna, a od 2000. godine član je Kantonalnog odbora i Kadrovske komisije kantonalnog odbora SDA.
Slika


ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

SLAĐAN ILIĆ

Slađan Ilić je rođen u Tuzli 6.11.1970. godine.
Nakon završene osnovne i srednje Elektrotehničke škole u Tuzli, stiče zvanje diplomiranog ekonomiste.
Prva radna iskustva stiče u privatnom sektoru, najprije kao zaposlenik, a potom i kao samostalni poduzetnik.
Od 2006. do 2011. godine profesionalno je angažovan na realizaciji programskih aktivnosti Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Na lokalnim izborima 2000. godine Slađan Ilić je izabran, ispred Socijaldemokratske partije BiH, za vijećnika u Opštinskom vijeću Tuzla. I na narednim lokalnim izborima (2004. i 2008. godine) biran je u Opštinsko vijeće Tuzla, a obavljao je funkciju predsjednika Kluba vijećnika SDP BiH.
Na Opštim izborima u BiH 2010. i 2014. godine izabran je za poslanika u Skupštinu Tuzlanskog kantona. Trenutno je na poziciji zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona i delegat je u Domu naroda Federacije BiH.
Član je glavnog odbora Socijaldemokratske partije BiH i Predsjedništva Kantonalnog odbora SDP BiH Tuzla.

Na osnovu člana 19a. stav 4. Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“ br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“ br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i tačke II. Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, kandidati za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, dana 25.12.2014. godine, donose

 

ODLUKU
O IZBORU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

I.

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona je Senad Alić.

II.

Zamjenik predsjednika Skupštine je Slađan Ilić.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Bosna i Hercegovina                                                        
-Federacija Bosne i Hercegovine –                                      
TUZLANSKI KANTON
S k u p š t i n a                                                                       
Borj: 01-02-674-22/14
Tuzla, 25.12.2014. godine


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

 Senad Alić, v.r.


Slika


SEKRETAR SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

ENISA HASANAGIĆ

Enisa Hasanagić je rođena 3.3.1961. godine u Orašju. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Orašju, 1983. godine diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

U Općini Orašje je radila od 28.6.1983. godine na poslovima predsjednika Potkomisiije za izlaganje faktičkog stanja, a  u Komisiji za komasaciju do februara 1984. godine.

Nakon položenog stručnog ispita za radnike u organima uprave (1984. godine) raspoređena je na poslove sekretara Izvršnog odbora u Općini Orašje.

Od 1.9.1984. godine radi u Opštinskom javnom tužilaštvu Brčko, kao pripravnik.

Nakon položenog pravosudnog ispita, 27.12.1985. godine, imenovana je za zamjenika javnog tužioca, gdje je radila do maja 1992. godine.

U Službi Skupštine Tuzlanskog kantona je počela raditi 21.7.1997. godine:

  • od 21.7.1997. do 1.6.1998. radi na poslovima stručnog saradnika za normativno-pravne poslove
  • od  1.6.1998. do 1.4.2002. radi na poslovima načelnika Odjeljenja za predstavke i prijedloge
  • od 1.4.2002. do 1.4.2005. obavlja poslove načelnika Odjeljenja za zakonodavnu djelatnost
  • 1.4.2005. do 1.12.2015. radi kao pomoćnik sekretara Skupštine Tuzlanskog kantona za zakonodavnu djelatnost
  • od 1.12.2015. imenovana je za sekretara Skupštine Tuzlanskog kantona.

 

Živi u Tuzli, udata je i majka je jednog djeteta.

0 0