ZAPISNICI

Zapisnik sa trideset devete sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

održane 29.6.2017. godine sa početkom u 16,10 sati

28.07.2017 08:45
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-382-6/17Tuzla, 29.6.2017.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona, d a j eZapisniksa trideset devete sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnogkaraktera održane 29.6.2017. godine sa početkom u...

Zapisnik sa trideset osme sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 29.6.2017. godine sa početkom u 9,50 sati

28.07.2017 08:43
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-359-11/17Tuzla, 29.6.2017.g.Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZapisniksa trideset osme sjednice Skupštine Tuzlanskog kantonaodržane 29.6.2017. godine sa početkom u 9,50...

Zapisnik sa trideset sedme sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera

održane 22.6.2017. godine sa početkom u 9,50 sati

28.07.2017 08:41
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-358-10/17Tuzla, 22.6.2017.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona, d a j eZapisniksa trideset sedme sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnogkaraktera održane 22.6.2017. godine sa početkom u...
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-288-56/17Tuzla, 13.6.2017.g.Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZapisniksa trideset šeste sjednice Skupštine Tuzlanskog kantonaodržane 24.5.2017. i 13.6.2017. godine Predsjednik...
Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić je pozdravio sve prisutne i otvorio trideset petu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona.Predsjednik Skupštine je obavijestio da su ga poslanici SlaĎan Ilić i Alen Karić obavijestili o spriječenosti prisustva današnjoj sjednici, te da sjednici prisustvuje 25 poslanika, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine.Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio i prisutne goste, te predstavnike medija javnog...
0 0